Vzájomné pohľadávky si ošetrite zmluvne

Vzťahy medzi ľuďmi sú niekedy natoľko zložité a previazané, že by sme nenašli prakticky http://www.ceskemezirici.cz/web/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D59%26Itemid%3D57 jediné dva zhodné prípady, ktoré by boli vo všetkých aspektoch zhodné – duplicitné. Vždy sa niekde nájde niečo, čo ich odlišuje, a to sa týka aj rôznych pohľadávok a záväzkov. Ak si od niekoho požičiate peniaze a stávate sa dlžníkom, ten, od koho si požičiavate, je veriteľom. Dôveruje vám, že peniaze vrátite podľa predchádzajúceho, najlepšie písomného dohovoru.

podpis zmluvy

Lenže sa potom môže stať to, že nebudete mať na zaplatenie celého dlhu v požadovanom termíne, ale zároveň vám dotyčný veriteľ tiež neuhradí nejakú pohľadávku, napríklad si od vás kúpi nejaký tovar a nebude môcť do dohodnutého dátumu zaplatiť jeho plnú cenu. Vznikne tak situácia, kedy sa obaja stávajú ako dlžníkmi, tak aj veriteľmi, a to voči sebe. Tento vzťah je síce veľmi svojrázny, ale možný, a tak sa oplatí ho vhodným spôsobom zmluvne ošetriť. Proste spísať takú zmluvu, aby z nej vyplývali práva aj povinnosti oboch strán.

vzájomná dohoda

Môže to byť napríklad dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok, kde sa dopodrobna rozvedú všetky dlžné čiastky a ďalšie pohľadávky, a v dohode bude uvedený aj spôsob ich riešenia. Ten môže byť opäť veľmi svojrázny, kedy sa dlžná finančná čiastka nemusí hradiť v peniazoch, ale uhradí sa v naturáliách (v potravinách či poľnohospodárskych komoditách) alebo v poskytnutí nejakého tovaru či služby, prípadne v prenájme nejakej hnuteľnej veci, napríklad automobilu či poľnohospodárskeho alebo stavebného stroja.

Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok potom slúžia aj ako právny podklad pre prípadné súdne spory, keby sa náhodou stalo, že niekto zo zúčastnených náhle zomrie, alebo prestane svoje záväzky plniť a bude potrebné sa obrátiť na právnika a súd. Dohoda je teda platnou poistkou proti rôznym podvodom, machinaciám a ďalšiemu zneužitiu vzťahu medzi ľuďmi, veľmi často medzi priateľmi, ktorí sa dobre poznajú a dôverujú si, ale kde je písomný dokument vždy predsa len istou poistkou.